Proiecte de investiţii

OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PROPUSE

 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ


 • Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi agricultură
 • Asistenţa acordată fermierilor în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor
 • Susţinerea înfiintarii de asociaţii a producătorilor comunei
 • Încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public - privat în vederea înfiinţarii unor ferme agrozootehnice
 • Implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale

 

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

 • Modernizarea drumurilor comunale 
 • Realizarea reţelei de alimentare cu apă
 • Realizarea reţelei de canalizare 
 • Realizarea a trei staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale
 • Construirea de poduri şi podeţe
 • Lucrări de regularizare a albiei pâraielor şi apărări de maluri
 • Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
 • Închiderea platformelor de gunoi
 • Extinderea reţelei de iluminat public
 • Realizarea de alei pietonale în comună
 • Modernizarea sistemului rutier

 

ECONOMIC

 • Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane
 • Susţinerea întreprinzatorilor străini care doresc să investească în zonă
 • Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate de capitalul natural din comună
 • Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat
 • Sustinerea IMM-urilor 
 • Crearea cadrului prielnic pentru consultanţă în afaceri

 

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

 • Dotarea cu mobilier a grădiniţelor din comună
 • Amenajare bază sportivă în comună
 • Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale
 • Restaurarea ansamblu bisericii de lemn „Adormirea Maicii Domnului"
 • Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei

 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 • Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, reactualizare PUG
 • Dotarea administraţiei locale
 • Dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate.

 

Click aici pentru a vedea PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2007-2013 

Înapoi