Cadrul fizico-geografic

Din punct de vedere fizico - geografic, teritoriul comunal se află situat în zona depresionară a văii Almaşului. Această vale dă naştere la terase largi şi lunci bine dezvoltate.

Altitudinea depresiunii este cuprinsă între 265 - 275 m, iar altitudinea vetrei satelor variază între 265 şi 375 m.

 

În raza comunei distingem unităţile morfologice astfel:

a) Lunca Văii Almaşului

Valea Almaşului traversează teritoriul satelor Sutoru, Zimbor şi Chendremal, adunând şi apele din bazinul hidrografic al văii Sincraiului de la Topa Mică până la Sutor, precum şi a văii Dolului cu afluneţi şi scurgeri torenţiale.

Valea Almaşului este în general plană cu foarte mici denivelări, cu scurgere lentă, formând două categorii de lunci: lunca de jos, lunca de sus - lunca înaltă.

 

b)Luncile văilor secundare - separate de mici dealuri şi terase care nu depăşesc înălţimea de 50 m.

 

  • Clima

Prin poziţia sa, comuna se încadrează în sectorul cu climă temperat - continetală cu ierni puţin aspre şi veri călduroase. Temperatura medie a anului este de 10°C. Astfel, cea mai rece lună a anului este ianuarie cu -13,8°C, iar cea mai caldă lună este luna iulie cu 28,8°C.

 

  • Apa        

Valea Almaşului traversează teritoriul satelor Sutoru, Zimbor şi Chendremal, adunând şi apele din bazinul hidrografic al văii Sincraiului de la Topa Mică până la Sutor, precum şi a văii Dolului cu afluneţi şi scurgeri torenţiale.

 

  • Solul 

Din cercetările lucrărilor pedologice reiese că în raza comunei Zimbor se întâlnesc mai multe tipuri de sol: sol brun de pădure, podzolit mediu şi puternic, aluviuni crude stratificate, soluri aluvio - coluviale, soluri carbonate, soluri aluviale gleice, soluri gleice. Toate aceste soluri au fertilitate medie.

 

  • Flora        

Teritoriul comunei Zimbor intră în zona foioaselor - stejarului, cu păduri izolate şi reduse.

Vegetaţia ierboasă aparţine pajiştilor umede care se folosesc ca păşune, mai des cele din versanţii dosnici, reprezentând un frumos covor vegetal.

 

  • Resurse 

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Deşi posedă importante resurse naturale precum cărbuni, calcare, nisipuri şi pietrişuri cantonate în lunca şi terasele Almaşului, economia comunei este una predominant agricolă.

Înapoi