Analiza SWOT

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

 

1. Viaţa economică a comunei Zimbor, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.

Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice.

 

2. Infrastructura necesită îmbunătăţirii continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:

 • siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
 • raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse;
 • raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor.

 

3. Conex factorului economic un alt  punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna Zimbor, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.

 

 

1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ


Puncte tari:

 • Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună;
 • Condiţii favorabile pentru producţia agricolă;
 • Existenţa forţei de muncă calificată în agricultură;
 • Populaţia comunei deţine: 7257 de păsări, 115 capete de bovine, 230 capete de caprine, 2100 capete de ovine, 408 capete de porcine, 95 cabaline, 410 familii de albine, 310 iepuri de casă;
 • Suprafaţa teritorial administrativă a comunei Zimbor este împartiţă în: teren arabil 1783 ha, păşune 1913 ha, fâneţe 776 ha, pădure 2592 ha, vii 5 ha, livezi 101 ha, ape 49 ha, construcţii 103 ha, drumuri 120 ha, neproductiv 38 ha;
 • Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură;

 

Puncte slabe:

 • Fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic;
 • Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură;
 • Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate;
 • Investiţii insuficiente în agricultură;
 • Degradarea sistemului de irigaţii, inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare;
 • Organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numărul mic de contracte de preluare a producţiei;
 • Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;
 • Temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
 • Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;
 • Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
 • Pensii mici pentru agricultori;
 • Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură;
 • Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în agricultură în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi);

 

Oportunităţi:

 • Fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic;
 • Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură;
 • Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate;
 • Investiţii insuficiente în agricultură;
 • Degradarea sistemului de irigaţii, inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare;
 • Organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numărul mic de contracte de preluare a producţiei;
 • Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;
 • Temerile producatorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
 • Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;
 • Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
 • Pensii mici pentru agricultori;
 • Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură;
 • Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în agricultură în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi);

 

Ameninţări:

 • Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea randamentului;
 • Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură;
 • Riscul sporit de inundaţii;
 • Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;
 • Degradarea solurilor;
 • Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie;
 • Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene.
 • Cadrul legislativ instabil;
 • Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

 

2.  INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

 

Puncte tari:

 • Localităţi aparţinătoare: Zimbor, Chendremal, Sutoru, Sâncraiul Almaşului;
 • Oraşe importante apropiate: Huedin - 25 km, Zalău - 35 km, Cluj Napoca - 20 km;
 • Reţea de electricitate;
 • Reţea de iluminat public;
 • Reţea de telefonie fixă şi mobilă;
 • Existenţa unui dispensar uman şi a unui dispensar veterinar;
 • Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului.

 

Puncte slabe:

 • Inexistenţa sistemului de canalizare;
 • Inexistenţa sistemului de alimentare cu apă;
 • Inexistenţa staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
 • Dotarea necorespunzatoare cu echipamente;
 • Infrastructura de transport slab dezvoltată;
 • Interesul scazut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător;
 • Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren;
 • Educaţia ecologică este superficială;
 • Necolectarea selecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;
 • Gestionarea deşeurilor necorespunzătoare;
 • Rampă de deşeuri neconformă cu cerinţele UE;

 

Oportunităţi:

 • Modernizarea drumurilor comunale;
 • Realizarea de alei pietonale;
 • Realizarea reţelei de canalizare;
 • Realizarea reţelei de alimentare cu apă în comună;
 • Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
 • Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public;
 • Organizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
 • Realizarea lucrărilor de regularizare a albiei pâraielor şi apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor,
 • Realizarea lucrărilor de cadastru imobilair intravilan şi extravilan, reactualizare PUG,
 • Închiderea platformelor de gunoi;
 • Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală;
 • Dotarea administraţiei locale,
 • Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;

 

Ameninţări:

 • Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători;
 • Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură şi mediu;
 • Mentalitatea de indiferentă faţă de protecţia mediului;
 • Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;
 • Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană;


 

3. ECONOMIC

 

Puncte tari:

 • Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
 • Suportul administraţiei locale oferit noilor investitori;
 • Existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvolarea localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă;

 

Puncte slabe:

 • Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;
 • Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;
 • Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
 • Informarea succintă cu privire la normele europene;
 • Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor investiţii;
 • Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută;

 

Oportunităţi:

 • Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent;
 • Creşterea capacităţii anteprenoriale;
 • Atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie;
 • Oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
 • Dezvoltarea cooperării locale;
 • Creşterea competitivităţii sectorului IMM;
 • Diversificarea activităţilor economice;
 • Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
 •  Programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM.

 

Ameninţări:

 • Instabilitatea legislativă;
 • Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei;
 • Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat;
 • Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);
 • Rata ridicată a dobânzii la credite;
 • Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia;
 • Scaderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;
 • Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.


4. TURISM


Puncte tari:

 • Cadru natural deosebit;
 • Existenţa obiceiurilor populare;
 • Potenţial de dezvoltarea a agroturismului;
 • Potenţial de dezvoltare a turismului de agrement;
 • Existenţa obiceiurile populare,
 • Existenţa în fiecare comună a câte unui parc,
 • În satul Zimbur se află în curs de construire o bază sportivă.
 • Existenţa obiectivelor turistice: Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" din Zimbor construită de comunitatea ortodoxă în anul 1517, Biserica reformată din satul Zimbor construită din piatră în anul 1425, Castelul "Sombory" din satul Zimbor, construit din piatră şi cărămidă în anul 1892, Monumentul Eroilor din parcul din centrul satului Zimbor, construit din beton cu marmură în anul 1999, Vestigiile castelului roman "Optattiana" din locul numit "Gura Capusului" la 400 m de intersecţia DE 81 Cluj - Zalău cu DN 1 G Huedin - Jibou.

 

Puncte slabe:

 • Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine insuficiente;
 • Insuficienţa locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei nu există nicio pensiune;
 • Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turisti pe teritoriul acesteia.

 

Oportunităţi:

 • Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;
 • Construirea unui complex turistic şi de agrement;
 • Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene.

 

Ameninţări:

 • Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism;
 • Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;
 • Migrarea turistică către alte regiuni.

 

5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

 

Puncte tari:

 • Existenţa în comună a două şcoli şi a două gradiniţe;
 • Existenţa în comună a cinci cămine culturale;
 • Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public;
 • Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţămantului obligatoriu;


Puncte slabe:

 • Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere;
 • Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din scoli cu cadre suplinitoare;
 • Procentajul relativ ridicat de elevi scolarizaţi în învăţământul cu clase
 • simultane;


Oportunităţi:

 • Dotarea cu mobilier a grădiniţelor;
 • Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale;
 • Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei;
 • Amenajarea unei baze sportive în comună;
 • Restaurarea ansamblu bisericii de lemn Adormirea Maicii Domnului;

 

Ameninţări:

 • Îmbătrânirea populaţiei din comună;
 • Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
 • Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;
 • Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor.

 

6. RESURSE UMANE-PIAŢA MUNCII

 

Puncte tari:

 • Populaţia comunei Zimbor în număr de 1306 persoane, majoritatea având ca ocupaţie de bază agricultura;
 • Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
 • Rata infracţionalităţii extrem de redusă.

 

Puncte slabe:

 • Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane);
 • Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
 • Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;
 • Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei.


Oportunităţi:

 • Atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc.
 • Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună;
 • Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună;
 • Creşterea nivelului de pregatire profesională a forţei de muncă;
 • Implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi aducătoare de venituri;
 • Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei.

 

Ameninţări:

 • Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă;
 • Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
 • Migrarea forţei de muncă;
 • Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor aplicative;
 • Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
 • Estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului.
Înapoi